Velkommen til Frydenbø sin eksterne portal for varsling om kritikkverdige forhold

Som et ledd i kontinuerlig forbedring og ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og et ansvarlig næringsliv, ønsker vi åpenhet og dialog med ansatte, leverandører, samarbeidspartnere, kunder og andre om kritikkverdige forhold som er av betydning for vår drift.

Frydenbø oppfordrer til bruk av vår varslingsportal dersom noen mener å se mulige brudd på lover og forskrifter, policy eller etiske retningslinjer i konsernet.

Dersom du ikke vil varsle om kritikkverdige forhold, men etterspør informasjon om hvordan Frydenbø ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i egen virksomhet og/eller i leverandørkjeder, ref. Åpenhetslovens bestemmelser, så bes du etterspørre dette via e-mail til vår Bærekraft- og leverandørkjededirektør, Marianne Ryan, e-mail: mry@frydenbo.no. (Se forbrukertilsynet.no https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven/informasjonskrav for mer om informasjonskrav.)

Dette er en portal som er tilrettelagt for eksterne. Ansatte i Frydenbø skal varsle gjennom en egen intern varslingsportal.

Varsler som gjelder arbeidsmiljø og andre HR-relaterte forhold sendes til HR-direktør, mens varsler som gjelder ivaretakelse av ansvarlig næringsliv ift miljø og sosial bærekraft sendes til Bærekraft- og leverandørkjededirektør.

Med kritikkverdige forhold menes:

  • Brudd på lover og forskrifter
  • Brudd på policy i konsernet
  • Brudd på virksomhetens etiske retningslinjer

Eksempel på kritikkverdige forhold kan være økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på helse-, miljø-, og sikkerhetsbestemmelser, brudd på Arbeidsmiljøloven, brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, trakassering og forhold som medfører fare for liv og helse.


Registrere varsel

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn