Velkommen til varslingsportalen for Entur

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten. Vi er takknemlig for at du vil si fra og som god arbeidsgiver ønsker vi å ta tak i saken på en ordentlig måte slik at vi unngår lignende situasjoner i fremtiden.

Som arbeidstaker i fast, innleid eller midlertidig stilling har du rett og noen ganger plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Med kritikkverdige forhold menes forhold på arbeidsplassen som er ulovlige, uetiske eller av andre grunner kritikkverdige fordi de er i strid med etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære:
a) fare for liv eller helse
b) fare for klima eller miljø
c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
d) myndighetsmisbruk
e) uforsvarlig arbeidsmiljø
f) brudd på personopplysningssikkerheten

Gjengjeldelse mot arbeidstaker er forbudt, og når du varsler med egen identitet har du i henhold til Arbeidsmiljøloven varslervern og kan kreve oppreisning dersom gjengjeldelse finner sted (se arbeidstilsynet.no).

Du kan velge å være anonym. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Du kan være anonym så lenge du selv ønsker. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. Bruk gjerne en privat e-post adresse. Når du kjenner deg trygg på at arbeidsgiver behandler saken på en etterrettelig måte kan du avtale et møte med din saksbehandler.


RUTINER FOR VARSLING I ENTUR AS

Oppdatert per 16.09.2021


1 Virkeområde

Disse rutinene gjelder for alle arbeidstakere i Entur AS («Entur»), herunder midlertidige og innleide arbeidstakere.

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer. Ansatte har i henhold til Arbeidsmiljøloven kapittel 2A en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, samt vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

2 Formålet med varslingsrutinene

Entur anser åpenhet og god intern kommunikasjon som en viktig del av et godt arbeidsmiljø. Det er viktig å legge til rette for varsling og skape et godt ytringsklima, slik at grunnløse mistanker og spekulasjoner ikke får grobunn i vår virksomhet.

Formålet med varslingsrutinene er:

1) å klargjøre at det er ønskelig at Enturs arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten.

2) at ansatte skal føle en trygghet i sitt arbeidsforhold og oppleve å bli tatt på alvor ved varsling om kritikkverdige forhold.

3) å legge til rette for at Entur mottar informasjon om kritikkverdige forhold og at denne informasjonen blir behandlet på en måte som fører til nødvendig endring av forholdet som varselet gjelder.

3 Hva det kan varsles om – kritikkverdige forhold

Alle arbeidstakere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold som de blir kjent med i sitt arbeid i Entur. Med kritikkverdige forhold menes forhold på arbeidsplassen som er ulovlige, uetiske eller av andre grunner kritikkverdige fordi de er i strid med etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære: 

a) fare for liv eller helse

b) fare for klima eller miljø

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

d) myndighetsmisbruk

e) uforsvarlig arbeidsmiljø

f) brudd på personopplysningssikkerheten


Kritikkverdige forhold hos Entur kan typisk være:

 • økonomisk kriminalitet som underslag, bedrageri, økonomisk utroskap, korrupsjon og hvitvasking
 • brudd på lover og forskrifter som gjelder for Enturs virksomhet
 • brudd på Enturs etiske retningslinjer, interne regler og instrukser
 • ulovlig mobbing, diskriminering og trakassering av arbeidstakere i Entur
 • brudd på allment aksepterte etiske normer
Forhold som en arbeidstaker kun mener er kritikkverdig utfra sin private, politiske eller etiske overbevisning, eller forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, faller i utgangspunktet utenfor det som anses som kritikkverdige forhold det kan varsles om etter disse rutinene. Tilsvarende gjelder for forhold som f.eks. ren faglig uenighet, uenighet om budsjett- eller bemanningssituasjonen og personalkonflikter. Også hendelser som skal innmeldes til HMS-avvikssystemet faller utenfor denne prosedyren. Tilfeller av uriktig eller manglende innmelding til HMS-avvikssystemet vil imidlertid omfattes av denne prosedyren.

4 Fremgangsmåten ved varsling

4.1 Utgangspunkt

En varsler må velge en forsvarlig fremgangsmåte ved varslingen.
Intern varsling i tråd med retningslinjene her vil alltid være forsvarlig fremgangsmåte.

Et varsel om kritikkverdige forhold bør normalt inneholde:

 • navn på varsler og varslers stilling gitt at varsler ikke velger å være anonym
 • dato for varselet
 • dato og tid for observasjoner av kritikkverdige forhold
 • hva, spesifisert, varsler har opplevd eller fått kjennskap til
 • sted for handlingen
 • andre potensielle vitner
 • om liknende forhold har funnet sted nylig

For den videre behandling er det en fordel om varselet skjer skriftlig, men varsling kan også skje muntlig.
Varselet bør utformes på en måte som gjør det klart for mottakeren at det er ment å være et varsel.

4.2 Hvem kan det varsles til

En arbeidstaker kan varsle direkte til Enturs digitale varslingsmottak eller via verneombud, tillitsvalgt eller egen advokat.

Enturs varslingsmottak består av økonomidirektør og organisasjonsdirektør. Dersom varselet gjelder medlemmer av varslingsmottaket skal varsling skje skriftlig til administrerende direktør i Entur AS. Dersom varselet gjelder Administrerende direktør skal varsling skje skriftlig til styreleder i Entur AS. 

Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-2 (2). Varsling til andre personer utenfor virksomheten – med unntak for tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter - vil normalt utgjøre brudd på den enkeltes plikter i arbeidsforholdet hvis det ikke først er varslet internt eller varsleren har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.

5 Behandlingen av varselet

5.1 Generelt

Alle varsler tas seriøst og behandles innen rimelig tid på en slik måte at muligheten til å avdekke, hindre eller begrense eventuelle kritikkverdige forhold er størst mulig. Varselet og varslerens identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å gjøre undersøkelser og behandle varselet.

5.2 Nedtegning

Den representant for virksomheten som mottar melding om forhold som beskrevet i punkt 3, skal nedtegne opplysningene dersom de gis muntlig. Representanten bør sørge for at nedtegnelsen minimum inneholder informasjon som nevnt i punkt 4.1. Vedkommende skal også alltid sende den skriftlige meldingen eller nedtegnelsen til Enturs digitale varslingsmottak. Varslingsmottaket har ansvar for å følge opp meldingen og for å sørge for at denne behandles av rett instans/person i Entur.


5.3 Undersøkelser

De undersøkelsene som varselet gir grunnlag for skal gjennomføres innen rimelig tid med sikte på å få avdekket eventuelle kritikkverdige forhold. Et varsel skal så langt som mulig alltid ende opp med en begrunnet avgjørelse.

Varslingsmottaket skal foreta en vurdering av varselet og igangsette nødvendige undersøkelser, herunder behovet for å engasjere ekstern bistand.

Dersom varselet gjelder en eller flere bestemte personer skal vedkommende gjøres kjent med varselet og hvilke opplysninger som er gitt og under saksbehandlingen få anledning til å uttale seg om kritikken med mindre varselet blir funnet åpenbart grunnløst.

Når saken er ferdig behandlet skal vedkommende det er varslet om straks få beskjed, uansett utfallet av behandlingen.


5.4 Tilbakemelding til varsleren

Dersom identiteten til varsleren er kjent skal vedkommende få en bekreftelse på at varselet er mottatt og innen rimelig tid få tilbakemelding på hvordan varselet er fulgt opp.


6 Vern mot gjengjeldelse

En arbeidstaker som har varslet forsvarlig i samsvar med arbeidsmiljøloven § 2 A-1 og § 2 A-2 og disse rutinene, er vernet mot gjengjeldelse etter reglene i arbeidsmiljøloven § 2 A-4. Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet.

Hvis fremgangsmåten ikke var forsvarlig, gjelder ikke gjengjeldelsesforbudet. Arbeidstakeren skal imidlertid ha en vid skjønnsmargin ved valg av fremgangsmåte. Er fremgangsmåten ved varslingen ikke forsvarlig, skal en eventuell reaksjon stå i et rimelig forhold til bruddet på forsvarlighetskravet.

7 Taushetsplikt og personvern

I varslingssaker som gjelder sensitive opplysninger er det særlig viktig å iaktta de gjeldende reglene om taushetsplikt i Entur. Personopplysningslovens regler om innhenting, behandling, lagring og sletting av personopplysninger gjelder fullt ut for behandling av varsler etter disse rutinene.

8 Opplysningsplikt og rett til innsyn

Etter personopplysningsloven har arbeidsgiver en informasjonsplikt om behandling av personopplysninger og den som varsler har rett til innsyn i sine opplysninger. Det kan gjøres unntak i retten til innsyn dersom relevant informasjon utelukkende finnes i tekst som er utarbeidet for intern saksforberedelse og så langt det er nødvendig å nekte innsyn for å sikre interne avgjørelsesprosesser. Det kan også gjøres unntak for opplysninger som det vil være i strid med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige interesser å informere om. Avslag på innsyn skal begrunnes skriftlig.

9 Tilgjengelighet 

Disse rutinene for varsling er drøftet med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Rutinene vedlegges den enkelte arbeidstakers arbeidskontrakt, og gjøres allment tilgjengelig i selskapet.Ønsker du å varsle med navn?

 • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
 • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

 • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
 • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
 • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym