Velkommen til varslingsportalen for Garda Sikring

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten. Vi er takknemlig for at du vil si fra og som god arbeidsgiver ønsker vi å ta tak i saken på en ordentlig måte slik at vi unngår lignende situasjoner i fremtiden.

Som arbeidstager i fast eller midlertidig stilling, som lærling, som student eller som praksiskandidat har du rett og noen ganger plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Med kritikkverdige forhold menes:

  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på virksomhetens etiske retningslinjer
  • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i virksomheten

Eksempel på kritikkverdige forhold kan være økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på helse-, miljø-, og sikkerhetsbestemmelser, trakassering og forhold som medfører fare for liv og helse.

Gjengjeldelse mot arbeidstaker er forbudt, og når du varsler med egen identitet har du i henhold til Arbeidsmiljøloven varslervern og kan kreve oppreisning dersom gjengjeldelse finner sted (se arbeidstilsynet.no).

Du kan velge å være anonym. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Du kan være anonym så lenge du selv ønsker. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. Bruk gjerne en privat e-post adresse. Når du kjenner deg trygg på at arbeidsgiver behandler saken på en etterrettelig måte kan du avtale et møte med din saksbehandler.



Etiske retningslinjer

Disse retningslinjene er generelle bestemmelser som gjelder alle ansatte i Garda Sikring samt alle personer som opptrer på vegne av Garda Sikring. De bygger på grunnprinsipper som ærlighet og respekt for andre mennesker. For å lykkes er vi avhengig av tillit og et godt omdømme. Ansatte og andre som opptrer på vegne av selskapet skal ha et felles verdigrunnlag og felles etisk standard og opptre heretter.Retningslinjene skal bidra til at alle utfører arbeidet sitt i samsvar med de lover og regler som styrer vår virksomhet, samt at alle bidrar til et inkluderende og trygt arbeidsmiljø.

1. Omfang og ansvar

Disse etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte (både faste og midlertidige), innleid personale og konsulenter, styremedlemmer, praktikanter og lærlinger. Retningslinjene inngår som forpliktende del i alle arbeids- og oppdragsavtaler.

2. Samfunnsansvar

2.1 Menneskerettigheter

Garda Sikring respekterer de internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og skal unngå å være medskyldig i brudd på menneskerettigheter av noe som helst slag. Den enkeltes personlige verdighet, personvern og rettigheter skal respekteres.

2.2 Barnearbeid

Verken Garda Sikring eller våre leverandører skal bruke noen form for barnearbeid og skal følge ILO konvensjonens anbefalte minstealder for adgang til sysselsetting.

2.3 Tvangsarbeid

Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid i Garda Sikring eller hos leverandørene våre. Alle arbeidsforhold skal være fritt valgt og fri for trusler. Det skal ikke pålegges arbeidere å sette inn penger, identitetspapir eller lignende for å få eller beholde sitt arbeid / arbeid. Arbeideren skal også være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2.4 Fagorganisering og kollektive forhandlinger

Garda Sikring anerkjenner arbeidstakernes rett til organisasjonsfrihet og til å føre kollektive forhandlinger, hvor lovgivningen tillater det.

2.5 Helse og sikkerhet

Garda Sikring sørger for at ansatte skal ha trygge og sunne arbeidsforhold som oppfyller eller overgår gjeldende standarder for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

3. Diskriminering

Trakassering eller diskriminering av arbeidere aksepteres ikke i noen form. Dette omfatter blant annet kjønn, uførhet, etnisk tilhørighet, alder, religion, seksuell orientering, ekteskapsstatus, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

4. Rus

Påvirkning av rusmidler (alkohol eller illegale rusmidler) i arbeidssituasjoner tolereres ikke. Som arbeidssituasjon regnes også arrangementer utenfor vanlig arbeidstid som den ansatte deltar i som representant for virksomheten. Ansatte som deltar på sosiale arrangementer i regi av virksomheten eller virksomhetens samarbeidspartnere forventes å utvise måtehold, da ansatte også i disse situasjoner er å betrakte som representanter for virksomheten. Lukt av alkohol og/eller bakrus i arbeidstiden tolereres ikke. Dersom dette avdekkes, skal nærmeste leder sørge for å sende vedkommende hjem. Brudd på disse reglene kan medføre disiplinære reaksjoner.

5. Informasjonsplikt

Forhold som er i strid med gjeldende lover, regelverk eller interne bestemmelser, feil og øvrige forhold som kan skade virksomhetens omdømme eller forbindelser skal meldes slik at bedriften får anledning til å korrigere forholdet raskest mulig.

6. Interessekonflikter og habilitet

Ansatte skal ikke ta del i, søke å påvirke eller ta beslutninger når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende uavhengighet og/eller habilitet. Den ansatte er pliktig til å informere sin nærmeste leder straks vedkommende blir kjent med at det kan oppstå interesse- eller habilitetskonflikt og fratre samtidig videre tilknytning til forholdet. Ansatte skal i sitt arbeid for Garda Sikring verken skaffe eller forsøke å skaffe seg selv, sine nærmeste/slektninger, venner eller andre urettmessige fordeler. Ansatte skal ikke utføre oppdrag eller engasjere seg i oppdrag som kan komme i konflikt med Garda Sikrings interesser eller som kan være til skade for virksomhetens omdømme. Direkte eller indirekte arbeid for andre virksomheter skal skriftlig godkjennes på forhånd. Ansatte skal ikke opptre som representanter av virksomheten når de deltar i samfunnsdebatten som privatpersoner.

7.Taushetsplikt og diskresjon

Ansatte har taushetsplikt om alle forretningsmessige og private forhold som de blir kjent med i sitt arbeid. Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor andre ansatte som ikke har behov for opplysningene i sitt arbeid. Taushetsplikten gjelder også etter endt arbeidsforhold. Egenerklæring om taushetsplikt inngår som forpliktende del i alle arbeids- og oppdragsavtaler. Brudd på taushetsplikten så vel under ansettelsesperioden som etter opphør av arbeidsforholdet vil kunne medføre straff og erstatningsansvar

8. Sikring av informasjon

Alle sensitive opplysninger skal beskyttes ved forsvarlig oppbevaring og sikring av skriftlige og elektronisk lagrede opplysninger.

9. Integritet og gaver

Ansatte har ikke anledning til å ta imot gaver eller andre fordeler fra leverandører, kunder eller andre forretningsforbindelser. Dette gjelder ikke for mindre gaver av begrenset verdi som mottas ved spesielle anledninger. Gaver over 250,- NOK skal avslås eller leveres til nærmeste leder som avgjør hvordan saken skal håndteres. Pengegaver skal aldri ytes eller mottas. Ansatte skal aldri tilby/gi eller motta gaver, tjenester eller andre fordeler for å påvirke beslutninger eller beslutningstakere. Ansatte skal heller ikke motta gaver, tjenester eller andre fordeler som skal påvirke beslutninger. Reiser og deltakelse på arrangementer skal avtales med nærmeste leder på forhånd.

10. Virksomhetens eiendeler og privat bruk av dem

Det forventes at alle ansatte arbeider for virksomhetens beste og sørger for at virksomhetens økonomiske verdier og eiendeler forvaltes forsvarlig. Virksomhetens data- og IT-utstyr skal kun benyttes i rimelig grad til private formål. Bruk av virksomhetens IT-utstyr til ned lasting, lagring eller formidling av ulovlige eller støtende data er uakseptabelt.

11. Varsling

Garda Sikring ønsker å fremme en åpenhet og legge til rette for et arbeidsmiljø hvor det er lagt til rette for å varsle om kritikkverdige forhold. De ansatte oppfordres til å ta opp atferd som er i strid med gjeldende reguleringer med nærmeste overordnede om mulig. Alle varsler registreres i Mittvarsel.no ( se rutiner for varsling under) Alvorlige forhold, forhold som nærmeste leder er involvert i eller andre forhold hvor det ikke er hensiktsmessig å ta det opp med nærmeste leder meldes til Konsernsjef. Varsling kan også skje tilsynsmyndigheter som Arbeidstilsynet dersom intern varsling ikke fører frem eller anses som ikke hensiktsmessig.

12. Reaksjoner

Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre interne disiplinærtiltak og kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. Samarbeid med innleide eller konsulenter vil som regel avsluttes med umiddelbar virkning dersom de etiske retningslinjene ikke følges.



Varslingsrutine for Garda Sikring

Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold: 

Dersom du har kjennskap til kritikkverdige forhold i bedriften, så oppfordrer vi deg til å varsle om dette til den eller de som kan gjøre noe med det.Alle arbeidstakere og innleide kan varsle om kritikkverdige forhold.
Hensikt
Prosedyren skal bidra til å avdekke eventuelle kritikkverdige forhold i bedriften slik at vi kan gjøre noe med saken og hindre at det skjer på nytt.

Med Kritikkverdige forhold menes:
Forhold som er i strid med lov, med skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller med etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Dette kan være forhold som innebærer fare for liv eller helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personopplysningssikkerheten.                                                                                                                                                                                                                                
Hva regnes ikke som kritikkverdige forhold?

Ytring som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes normalt ikke som varsling: 

Eksempler på arbeidstakers eget forhold som ikke omfattes av varslingsreglene er

· personalkonflikter

· faglige eller politiske ytringer

· generell misnøye med arbeidsplassen

Rutine for varsling

1. Arbeidstakers rett til å varsle er slått fast i arbeidsmiljøloven § 2 A-1.

Administrerende direktør har ansvar for at varslingsrutinene tilfredsstiller lovkravet

2. Varsling kan foretas muntlig eller skriftlig og skal være forsvarlig.

Et varsel bør inneholde en saklig, objektiv og konkret fremstilling av det mulig kritikkverdige forholdet.

Følgende opplysninger bør være med:

· Hva har skjedd (brudd på lover og regler, brudd på etiske normer eller interne

retningslinjer)?

· Hvor skjedde det?

· Når skjedde det?

· Hva er omfanget?

· Finnes det vitner eller dokumentasjon som kan underbygge opplysningene om det kritikkverdige forholdet?

2. Du kan velge å varsle anonymt eller med navn.

3. Varsling kan skje via verneombud, tillitsvalgt, til Garda Sikring eller gjennom vår digitale Portal MittVarsel.no

4. Når du bruker MittVarsel.no vil du få tildelt et brukernavn og passord.

Dersom du varsler anonymt i MittVarsel.no er det viktig å ta vare på kvittering med brukernavn

og passord slik at du kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler.

5. Saken behandles i varslingsgruppen så raskt som mulig.

6. Som varsler vil du få en tilbakemelding innen 5 dager om at varsel er mottatt og

under behandling.

7. Når du varsler anonymt er det viktig at du logger deg inn for å se om det ligger melding

fra saksbehandler.

Innsyn i saker

Varslingsaker som meldes inn i MittVarsel.no lagres i systemet og det er kun Garda Sikring som har innsyn. Systemet loggfører hvem som logger seg inn i systemet og hva som lastes opp av dokumenter og når dette gjøres. Saksbehandler og administrator har tilgang til logg og vil evt. Bli brukt dersom det oppstår tvistesaker.

Vern om gjengjeldelse

Den som varsler skal ikke utsettes for gjengjeldelse ved varsling. Med gjengjeldelsen menes her enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet.

Tilsvarende gjelder for arbeidstakere som uttrykker at de vil varsle.

Følgende regler gjelder for plikt til å gi beskjed:

· Arbeidstakers underretningsplikt: Arbeidsmiljøloven § 2-3

· Verneombudets varslingsplikt: Arbeidsmiljølovens § 6-2

· Bedriftshelsetjenesten: Helsepersonelloven § 17

Kontradiksjon (å motsi)

Den det varsles på har rett til å komme med sin versjon av saken. De har dermed krav på å se innhold i varselet slik at de kan forsvare seg.

Ekstern varsling

Du oppfordres til å alltid varsle på et lavest mulig nivå til egen leder, til verneombud eller i MittVarsel.no. Dersom dette ikke fører frem, kan en kontakte Arbeidstilsynet som er en offentlig myndighet som plikter å hjelpe arbeidstaker. Krav om at det først skal varsles internt gjelder med mindre det er grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig. Dersom det først er varslet internt uten at det fører frem, at arbeidstakeren er i aktsom god tro om innholdet i varselet, at det kritikkverdige forholdet har allmenn interesse, så har man rett til å varsle til media.


Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym