Vi oppfordrer deg til å varsle om mulige kritikkverdige forhold hos oss.

Du har plikt til å varsle blant annet om forhold som knyttes til trakassering, diskriminering eller hvis det er fare for liv og helse. 

Også andre kan benytte varslingskanalen til å si ifra om mulige kritikkverdige forhold.

Hvorfor varsle:

Et varsel er å fortelle om mulige kritikkverdige forhold, slik som:

  • brudd på lover og regler

  • brudd på våre etiske retningslinjer eller

  • brudd på andre etiske regler som er allment anerkjente i samfunnet.

Gjennom å varsle hjelper du Gjensidige i å rette opp i slike forhold. Personer som varsler er derfor en viktig ressurs for Gjensidige.

Hva skjer med ditt varsel:

Alle varsler blir fulgt opp og håndtert som fortrolig informasjon av erfarne Gjensidige-ansatte som følger klare retningslinjer. Har du varslet med navn, eller benyttet anonymisert pålogging, vil du alltid motta en tilbakemelding på ditt varsel. Vi oppfordrer deg til å varsle med navn, da det vanligvis gjør det enklere å oppklare saken.

Opplysningene blir slettet når saken er endelig avgjort.

Informasjon til ansatte om varslervern.

Medarbeidere som varsler om kritikkverdige forhold er omfattet av et varslervern. Det betyr at alle former for straff eller negative reaksjoner mot en arbeidstaker som har varslet, eller vurderer å varsle, er forbudt. Det er arbeidsgiver som må bevise at varslervernet ikke er brutt.

Dersom du mener at du blir straffet fordi du varslet, må du varsle enten nærmeste leder, HR, Compliance eller Intern Utredning – som straks vil ta ansvar for å følge opp.

Faglig uenighet, moralske standpunkt, ytringer om eget arbeidsforhold og politiske ytringer vil normalt ikke omfattes av et varslervern.

Hvis du ønsker mer informasjon:

Gjensidiges etiske regler (https://www.gjensidige.no/konsern/om-oss/etisk-rammeverk-i-gjensidige)

Arbeidstilsynet (https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/)

Arbeidsmiljøloven kap 2A (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmilj%C3%B8loven#KAPITTEL_3)


Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym