Vi opfordrer dig til at indberette eventuelle kritisable forhold hos os. Alle Ansatte og alle, der repræsenterer Gjensidige, har ret til at indberette. Du har pligt til at indberette blandt andet forhold, der 

står i forbindelse med til chikane, diskrimination, eller hvis der er fare for liv eller helbred. Andre kan også bruge indberetningsportalen til at rapportere om mulige forhold, der er kritiske.

Hvorfor indberette:

En indberetning svarer til at fortælle om eventuelle kritisable forhold, såsom:

·         brud på love og regler

·         brud på vores etiske retningslinjer

·         brud på andre etiske regler, der er almindeligt anerkendt i samfundet.

Ved at give underrette os hjælper du Gjensidige med at rette op på sådanne forhold. Personer, der foretager indberetninger, er derfor en vigtig ressource for Gjensidige.

Hvad sker der med din indberetning:

Alle indberetninger bliver fulgt op og håndteret som fortrolige oplysninger af erfarne medarbejdere, som følger klare retningslinjer. Hvis du har indberettet med navn eller benyttet dig af anonymiseret login, modtager du altid tilbagemelding på din indberetning. Vi opfordrer dig til at indberette med navn, da det normalt gør det lettere at opklare sagen.

Oplysningerne bliver slettet, når sagen er endeligt afgjort.

Hvad er beskyttelse af indberettere, og hvem gælder det for?:

Medarbejdere der indberetter kritisable forhold, er omfattet af beskyttelsen. Det betyder, at alle former for straf eller negative reaktioner mod en arbejdstager, der har indberettet eller overvejer at anmelde, er forbudt. Det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at der ikke er sket brud på beskyttelsen.

Hvis du mener, at du er blevet straffet for at have indberettet, skal du underrette enten din nærmeste chef, HR, Compliance eller Intern Undersøgelse – der straks til tage ansvar for at følge op.

Faglige uenigheder, moralske standpunkter, udsagn om egne arbejdsforhold og politiske udsagn er normalt ikke omfattet af beskyttelsen.

Hvis du ønsker flere oplysninger:

Gjensidige etiske reglerØnsker du at varsle med dit navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet - brug din egen email
  • Når vi modtager et varsel, behandler vi det fortroligt. Fortrolighed betyder i denne sammenhæng, at identiteten på den person, der rapporterer, og den person / personer, der varsles om, ikke skal gøres mere bekendt end hvad der er nødvendigt for behandlingen af sagen.
Klik for at starte indsendelsen af et varsel med dit fulde navn

Ønsker du at varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt, såfremt du ikke ønsker at dit navn skal knyttes til sagen
  • Du vil få tildelt et brugernavn og kodeord, så du senere kan logge på for at kommunikere sikkert med sagsbehandleren.
  • Du kan senere i processen gå fra at være anonym til at stå frem med din identitet, hvis du ønsker det.
Klik her for at starte indsendelsen af et varsel, som værende anonym.