Velkommen til varslingsportalen Norges Musikkorps Forbund

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten. Vi er takknemlig for at du vil si fra og som god arbeidsgiver ønsker vi å ta tak i saken på en ordentlig måte slik at vi unngår lignende situasjoner i fremtiden.

Som arbeidstager i fast eller midlertidig stilling, som lærling, som student eller som praksiskandidat har du rett og noen ganger plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Med kritikkverdige forhold menes:

 • Brudd på lover og regler
 • Brudd på virksomhetens etiske retningslinjer
 • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i virksomheten

Eksempel på kritikkverdige forhold kan være økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på helse-, miljø-, og sikkerhetsbestemmelser, trakassering og forhold som medfører fare for liv og helse.

Gjengjeldelse mot arbeidstaker er forbudt, og når du varsler med egen identitet har du i henhold til Arbeidsmiljøloven varslervern og kan kreve oppreisning dersom gjengjeldelse finner sted (se arbeidstilsynet.no).

Du kan velge å være anonym. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Du kan være anonym så lenge du selv ønsker. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. Bruk gjerne en privat e-post adresse. Når du kjenner deg trygg på at arbeidsgiver behandler saken på en etterrettelig måte kan du avtale et møte med din saksbehandler.

Lurer du på hvordan det fungerer? Se på hjemmesiden til mittvarsel.no


Varslingsplakat for alle i NMF


«Alle i NMF» er alle medlemmer, tillitsvalgte, ansatte i korpset og øvrige ansatte i NMF. Med ansatte menes både fast ansatte og personer som via kontrakt opptrer på vegne av organisasjonen.

Alle forhold eller oppførsel som strider imot våre retningslinjer ønsker NMF at du skal melde ifra om. Slik kan vi bekjempe diskriminering, seksuell trakassering, grenseoverskridende adferd og mislighold, og fortsette å sikre en god og trygg kultur i alle korps i NMF.

Hva er et varsel?

Å varsle betyr å si ifra, melde fra om eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger. Målet med å varsle er å si fra til en person som kan gjøre noe med det som har skjedd, ivareta involverte personer og stoppe at det skjer igjen. Ved mistanke eller tvil om straffbare forhold skal politiet kontaktes.

Hvem kan varsle?

Alle har rett til å varsle, alle korpsmedlemmer, tillitsvalgte, ansatte, og besøkende. Tillitsvalgte og ansatte har plikt til å melde ifra til sin nærmeste leder dersom de ser eller opplever bekymringsverdige forhold i organisasjonen.

Når kan du varsle?

Du har alltid mulighet til å varsle. Hører du rykter, er bekymret eller i tvil, - si ifra slik at situasjonen kan oppklares. Det er lav terskel for å si ifra og alle henvendelser tas på alvor.  

Eksempler på kritikkverdige forhold:

 • Mobbing, diskriminering og rasisme.

 • Økonomisk mislighold og korrupsjon

 • Seksuell trakassering og overgrep.

 • Brudd på retningslinjene

 • Lovbrudd.

Hvordan kan du varsle?

Du kan varsle skriftlig eller muntlig. Å varsle muntlig kan skje i møte eller på telefon. Et skriftlig varsel kan sendes via denne digitale plattformen. Du kan varsle anonymt, men vi ønsker gjerne at du oppgir fullt navn slik at saken kan undersøkes grundig.

Du kan alltid varsle leder i korpset/din nærmeste leder, eller til andre i organisasjonen du er trygg på. Du kan også varsle daglig leder i regionen, styreleder, og medlemmer av varslingsutvalget.

Retningslinjer for god organisasjons- og korpskultur i NMF 

God organisasjons- og korpskultur er grunnmuren for å oppfylle NMFs visjon og formål i praksis, og være en inkluderende, inspirerende og engasjerende arena for alle som er med i korps! En god kultur avhenger av at vi utvikler og vedlikeholder gode holdninger, oppfatninger, normer og verdier, tradisjoner og praksis i organisasjonen over tid. Retningslinjer for god organisasjons- og korpskultur oppsummerer våre viktigste verdier og hvordan alle våre medlemmer, tillitsvalgte og ansatte kan bidra til en god korpskultur. De gir rammen for hvilke forventninger NMF har til hvordan vi skal samhandle, hvordan vi tar vare på hverandre og hvordan hver og en av oss skal oppføre oss som representanter for organisasjonen. 

NMFs visjon
Alle snakker korps

Gjennom at alle snakker korps, tenker vi at vi oppnår vi bedre vekstvilkår for korpsene, vi blir en synligere samfunnsaktør, får flere medieoppslag, stryket omdømme, flere stolte og fornøyde medlemmer og det blir økt interesse for våre aktiviteter. 

NMFs Formål

Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet. 

NMFs verdier

Inkluderende (Vi har rom for alle som ønsker å være med!)
Vi har et fellesskap som er basert på åpenhet og respekt, og i NMF har vi stor takhøyde. Vi er tolerante og har respekt for andres meninger. Demokrati og involvering er viktig for at vi skal lykkes, og vi tenker at mangfold er en styrke.

Inspirerende (Inspirere til deltagelse, kreativitet og spilleglede!)
Vårt mål er at alle skal lykkes. Gjennom å dele kunnskap og erfaringer ser vi muligheter sammen. Vi er rause med skryt. Vi lytter til andres behov og yter alltid god service. Vi liker å spille hverandre gode.

Engasjert (Glede og motivasjon for å spille, delta og snakke korps!)
Vi brenner for at korps er, og skal være, en positiv og motiverende arena for alle! Alle skal få oppleve glede av å spille et instrument eller drille i et korps hos NMF. Vi bygger engasjement og tilhørighet hos alle i våre korps gjennom opplevelse av fellesskap, samhold og vennskap.

Etiske Retningslinjer for NMF

De etiske retningslinjene bygger på NMF sine verdier, vedtekter og andre vedtatte retningslinjer. De er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde dem. 

De etiske retningslinjene gjelder for alle medlemmer, tillitsvalgte, ansatte i korpset og øvrige ansatte i NMF. Med ansatte menes både fast ansatte og personer som via kontrakt opptrer på vegne av organisasjonen.

Forbundsstyret har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år og oppdatere dem ved behov. Alle tillitsvalgte og ansatte skal signere på retningslinjene når de tiltrer sine stillinger eller verv. 

Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til nærmeste leder eller via NMF sin digitale varslingskanal: https://web.mittvarsel.no/.

Brudd kan medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad, gjentagelse av adferd og andre relevante forhold for saken. Reaksjoner kan være, men er ikke begrenset til:

 • Muntlig eller skriftlig advarsel om å endre adferd
 • Midlertidig utestengelse fra aktiviteter og arrangementer eller midlertidig tap av verv eller oppgaver
 • Eksklusjon fra organisasjonen, tap av medlemskap eller oppsigelse av ansettelsesforhold1. Likeverd og inkludering
Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal vise respekt for alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn og kjønnsidentitet, religion, seksuell legning, funksjonsevne, sosial status, etnisk tilhørighet eller politisk ståsted. Vi vil tilstrebe å ha en god kjønnsbalanse og mangfold i alle verv og ansvarsposisjoner. NMF tar avstand fra alle former for negativ diskriminering og trakassering, og har nulltoleranse for mobbing.

 

2. Respekt for andres integritet og grenser
NMF skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep aksepteres ikke. Det skal være en lav terskel for å melde fra om overskridelser av personlige grenser, og alle medlemmer, ansatte og tillitsvalgte må til enhver tid kjenne til og følge retningslinjene for et trygt NMF.

Alle tilknyttet NMF har et bevisst forhold til sosiale medier og deling av bilder og videoer, og følger våre retningslinjer for publisering på nett. Vi respekterer personvern, og innhenter samtykke før bilder eller utsagn fra personer skal publiseres.

 

3. Rolleforståelse og Habilitet

Alle tillitsvalgte og ansatte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre både i og utenfor organisasjonen, og ikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller sin stilling.

Enhver som deltar i behandlingen av en sak i styret, sekretariatet eller andre organer skal selv vurdere sin habilitet i saken. Dersom man enten selv har egeninteresse eller har et nært slektskap eller forhold til noen av partene med egeninteresse i utfallet av saken, er man inhabil og skal ikke delta i behandling av saken.

 

4. Ansvarlig forhold til bruk av alkohol og andre rusmidler
Alle i NMF har et bevisst forhold til bruk av alkohol.
For skolekorps anbefaler NMF en nulltoleranse for bruk av alkohol og andre rusmidler uavhengig av alder og sammenheng.
For voksenkorps med musikanter under 18 år, anbefaler NMF at korpset etablerer kjøreregler som ivaretar aldersgrenser i forhold til alkoholbruk, men det skal være nulltoleranse for bruk av andre rusmidler enn alkohol.

 

5. Økonomisk ansvarlighet

Alt arbeid skal utføres ærlig, uten uredelige hensikter eller korrupsjon. Det skal utvises ansvarlighet i drift av organisasjonen og administrasjon av økonomiske midler. Alle ansatte og tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for økonomi tilknyttet sitt arbeidsområde og verv.

 

6. Åpenhet, tillit og fortrolighet

Organisasjonskulturen skal preges av åpenhet og redelighet og være grunnlaget for tillit mellom medlemmer, kollegaer og våre samarbeidspartnere. Det er en målsetting at alle i organisasjonen skal føle seg trygge på å kunne ta opp små og store saker med styreleder, leder eller andre i organisasjonen. NMF skal utvise åpenhet i vedtak og prosesser. Protokoller, referat og vedtak skal som hovedregel være tilgjengelig for alle organisasjonens tillitsvalgte og ansatte. Når et organ behandler saker som inneholder sensitiv informasjon, kan organet vedta taushetsplikt for å sikre sakens fortrolighet.

 Ønsker du å varsle med navn?

 • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
 • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

 • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
 • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
 • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym