Velkommen til varslingsportalen for Norges Sjakkforbund

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i verksemda. Vi er takksamt for at du vil seia frå og som god arbeidsgivar ønsker vi å ta tak i saka på ein ordentleg måte slik at vi unngår liknande situasjonar i framtida.

Som arbeidstager i fast eller mellombels stilling, som lærling, som student eller som praksiskandidat har du rett og nokon gonger plikt til å varsla om kritikkverdige forhold.

Med kritikkverdige forhold blir meinte:

  • Brot på lover og reglar
  • Brot på dei etiske retningslinjene for verksemda
  • Brot på etiske normer som er breitt forankra i verksemda

Døme på kritikkverdige forhold kan vera økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brot på helse-, miljø-, og tryggingsavgjerder, trakassering og forhold som medfører fare for liv og helse.

Gjengjeldelse mot arbeidstakar er forboden, og når du varslar med eigen identitet har du i samsvar med Arbeidsmiljøloven varslarvern og kan krevja oppreisning dersom gjengjeldelse finn stad (sjå arbeidstilsynet.no).

Du kan velja å vera anonym. Du vil då få tildelt eit brukarnamn og passord slik at du på eit seinare tidspunkt kan logga deg på for å kommunisera med saksbehandlar. Du kan vera anonym så lenge du sjølv ønsker. Som anonym kan du få tilsendt brukarnamn og passord på SMS eller e-post, og det er ikkje mogleg å spora deg etterpå. Bruk gjerne ein privat e-post adresse. Når du kjenner deg trygg på at arbeidsgivar behandlar saka på ein etterrettelig måte kan du avtala eit møte med saksbehandlaren din.Ønsker du å varsla med namn?

  • Her kan du varsla med din eigen identitet, du bruker eigen e-post adresse.
  • Når vi får eit varsel vil vi behandla denne fortruleg. Fortrolighet inneber i denne samanhengen at identiteten til den som melder og den/dei det ev. blir varsla om, ikkje skal gjerast kjent for fleire enn det som det er nødvendig for vidare behandling av saka.
Klikk her for å starta innsending av varsel med fullt namn

Ønsker du å varsla anonymt?

  • Her kan du varsla anonymt dersom du ikkje ønsker at ditt namn skal koplast til saka.
  • Du vil få tildelt brukarnamn og passord slik at du i etterkant kan logga deg på og kommunisera med saksbehandlar.
  • Du kan undervegs i prosessen gå frå å vera anonym til å stå fram med identiteten din om ønskeleg.
Klikk her for å starta innsending av varsel som anonym