Takk for at du sier ifra! Vi ønsker å bli varslet om kritikkverdige forhold slik at Statnett kan forbedre og utvikle seg. Statnett skal også tilrettelegge for åpenhet på arbeidsplassen slik at uønskede hendelser og kritikkverdige forhold kan tas opp og diskuteres fritt.

Å varsle er å si fra om ulovlige eller kritikkverdige forhold ved virksomheten til noen som direkte eller indirekte kan ha myndighet til å gjøre noe med det. Statnett sin tilrettelegging for varsling gjennom informasjon, digitalt system for varsling og rutiner skal bidra til at kritikkverdige forhold håndteres på en forsvarlig måte. Det skal også bidra til at både varsler og den/de det blir varslet om ivaretas på en god måte.  Arbeidsmiljøloven har et klart forbud mot ulovlig gjengjeldelse fra arbeidsgiver ved varsling, jf. lovens § 2 A-4. Arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2 A-1 og 2 A -2 om forhold vedkommende mener er kritikkverdige, er beskyttet mot gjengjeldelse.

Det er Statnetts Etikkombud, Silje Vegarud, som administrerer og mottar varsler i mittvarsel.no. Statnetts Etikkombud skal styrke de ansattes rettsikkerhet, og bidra til å avdekke kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være forhold som er i strid med loven eller våre etiske retningslinjer, dårlig arbeidsmiljø, trakassering, ukultur eller annen skadelig aktivitet. 

Etikkombudet tar imot og rapporterer henvendelser fra alle som har observert urett og feil begått av Statnett, våre ansatte, vår ledelse og våre leverandører.Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym