Varsling om kritikkverdige forhold hos Veterinærinstituttet

Det er viktig at ansatte trives og opplever Veterinærinstituttet som en attraktiv arbeidsplass med et sunt og godt arbeidsmiljø.

Instituttet har nulltoleranse for forseelser av enhver kritikkverdig art. Forbudet mot kritikkverdige forseelser gjelder på arbeidsplassen mellom kolleger, men også overfor innleide, samarbeidspartnere og besøkende. Forbudet gjelder også når våre ansatte er utenfor instituttets lokaler.

Statlige arbeidsgivere har en plikt til å bringe kritikkverdige forhold frem i lyset, og rette opp i dem. Arbeidsgiver har dermed en plikt til å legge til rette for prosedyrer og arbeidsmiljø slik at ansatte, (og evt. innleide), skal kunne varsle om kritikkverdige forhold. Ledere skal ha kunnskap om hvordan ta imot og håndtere meldinger om trakassering. De som melder ifra om trakassering skal føle seg trygge på at de vil bli tatt imot på en profesjonell måte.

Alle ansatte har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen; i enkelte tilfeller har ansatte også plikt til å melde ifra. Å varsle om kritikkverdige forhold skal være trygt for ansatte/innleide ved Veterinærinstituttet.

Det er derfor viktig for Veterinærinstituttet at alle ansatte, ledere og innleide kjenner prosessbeskrivelsene fra mottak, behandling/håndtering og oppfølging/ferdigbehandling av varsler.

Det å være statsansatt innebærer ytringsfrihet, som sikrer mangfold og åpenhet i samfunnet, samtidig som alle statsansatte har en lojalitetsplikt i forhold til sin statlige arbeidsgiver. Varsling er tett dermed forbundet med både ytringsfrihet og lojalitet.


Hva er varsling og hva menes med kritikkverdige forhold?

o   Manglende etterlevelse eller brudd på lovregler, interne regler eller etiske retningslinjer.

o   Forhold av arbeidsmiljømessig karakter som trakassering, mobbing, diskriminering, rusmisbruk o.l.

o   Forhold som kan skape fare for personers liv og helse eller skader/sykdom pga. arbeidet eller arbeidssituasjonen.

o   Farlige produkter o.l.

o   Kriminelle forhold som underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri, økonomisk utroskap o.l.

o   Forhold som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade.

Hvem kan varsle?

Alle har rett til å varsle og du oppfordres til å varsle slik at ledelsen får kunnskap om forholdene og dermed en mulighet til å iverksette nødvendige tiltak så tidlig som mulig. Det er viktig for Veterinærinstituttet å rette opp kritikkverdige forhold for å sikre troverdigheten og tilliten i samfunnet og ivareta et trygt og godt arbeidsmiljø.

 

Har jeg plikt til å varsle?

I noen tilfeller har arbeidstaker plikt til å varsle og dette gjelder i de tilfeller hvor:

o   Det oppdages forsømmelse overfor lov, instruks eller reglement.

o   Det oppdages at det trakasseres, diskrimineres eller mobbes.

o   Det oppdages feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse.

o   Det oppdages forhold som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelser tap eller skade.

Brudd på varslingsplikt kan regnes som tjenesteforsømmelse og kan kunne lede til reaksjoner.

Når kan jeg varsle?

 Dersom du har varslingsplikt, må du varsle med en gang du har blitt oppmerksom på forholdet. Veterinærinstituttet ønsker at dette også skal gjelde dersom du opplever uheldige forhold som ikke er direkte varslingspliktig. Dette for at ledelsen raskt kan få informasjon og innsyn for å kunne løse uheldige hendelser eller situasjoner på et tidlig stadium.

Intern varsling:

Du kan ikke pålegges å måtte varsle på en bestemt måte eller til bestemte personer og man kan kontakte både Verneombud, nærmeste leder eller ledere høyere opp i linjen, adm. direktør, styret, eller til eierdepartement eller til tilsyns-/kontrollmyndigheter, HR, Arbeidsutvalget, Bedriftshelsetjenesten eller tillitsvalgte, men oppfordres til å følge de retningslinjene Veterinærinstituttet har utarbeider på dette, med det formål å få løst situasjonen raskt og på best mulig måte for alle parter.

Veterinærinstuttet har lagt til rette for at du bør varsle på e-post til en leder i linjen eller gjennom tillitsvalgt, verneombud, kollega, advokat eller annen rådgiver. Den som mottar et varsel på denne måten, sender dette umiddelbart videre til varslingsutvalget (varsling@vetinst.no), slik at varslet kan legges inn i den elektroniske varslingskanalen og bli håndtert raskt og profesjonelt.

Varsler som gjøres muntlig via telefon eller i møte skal skrives ned for dokumentasjon og videre behandles som over gjennom varslingskanalen.  

(Ved anonym varsling gjelder egen rutine – se under.)

Vær tydelig på om forholdet som tas opp er en varslingssak eller kun en meningsytring. Dette for å vurdere rett saksbehandling.

Varslingssaker kan inneholde personlige opplysninger. Av den grunn er det viktig å tenke på hvordan du oppbevarer saken og hvem du formidler dette til som selv ikke er part i saken eller skal behandle saken.

Varslingsutvalget består av:

Kristin Günther, HR-leder (leder utvalget)
Anne Kristin, Seniorrådgiver HR (sekretær for utvalget)
Birte Graebel Bredahl, Hovedverneombud
Nina Ystehede, Avdelingsdirektør Virksomhetsstyring (representerer ledelsen)

Ekstern/ offentlig varsling

Ved varsling til allmennheten bør man først ha forsøkt å varsle internt i virksomheten.

Følgende forhold bør vurderes ekstra nøye hvis varsling til allmennheten vurderes:

o   Er det grunn til å tro at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold? Undersøk de faktiske omstendighetene så grundig det lar seg gjøre, og skaff nødvendig/mest mulig/tilstrekkelig dokumentasjon.

o   Om intern varsling, varsling til overordnet myndighet eller varsling til offentlig tilsyns- eller kontrollmyndighet er mulig eller hensiktsmessig.

o   Om andre utenfor virksomheten har en berettiget interesse i å få vite om forholdene.

o   Ift varsling til media stilles det høye krav til forsvarlighet. For å få en særlig beskyttelse mot sanksjoner fra arbeidsgiver og fritas fra den vanlige lojalitetsplikten man som arbeidstaker har til sin arbeidsgiver, må man forsikre seg om at varsling til media er forsvarlig.

Hva bør et varsel inneholde?

o   Aller helst fullt navn (det er mulig med anonymitet).

o   Dato for rapportering (varslingstidspunkt).

o   Dato for når hendelsen/observasjonen fant sted.

o   Sted hvor hendelsen/observasjonen fant sted.

o   Hva ble observert? Konkret beskrivelse.

o   Hvem var innblandet?

o   Eventuelle vitner til hendelsen.

o   Kjennskap til andre og/eller tidligere saker som kan være relevante ift denne saken.Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym